Algemene voorwaarden

Algemeen

JiskHypnose/Amsterdam Hypnose staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 66810789. Deze voorwaarden gelden voor alle website’s.

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na het maken van een afspraak of aanmelding, registratie en/of aankoop van een product door een cliënt/klant. JiskHypnose/Amsterdam Hypnose is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van reden aan de klant medegedeeld. De cliënt/deelnemer is na het maken van een afspraak voor een sessie (behandeling) of groepssessie gerechtigd uiterlijk 48 uur van tevoren deze afspraak kosteloos schriftelijk te annuleren. Bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak, of het niet verschijnen op een afspraak, heeft JiskHypnose/Amsterdam Hypnose het recht, ongeacht de reden van annulering, de geldende behandelkosten bij de cliënt in rekening te brengen.

Door het aanmelden/registreren via JiskHypnose.nl /Amsterdam Hypnose.nl of andere websites van JiskHypnose/Amsterdam Hypnose, en/of telefonisch, en/of aankopen van een product of dienst, gaat de cliënt/consument automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. JiskHypnose/Amsterdam Hypnose zal de gegevens van de cliënt nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. De cliënt kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door te op de url te klikken onderaan de ontvangen e-mail.

Prijzen en andere tarieven

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

4.3 JiskHypnose/Amsterdam Hypnose kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke type-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het aanmeldingsproces. Aan de aanmelding van een cliënt kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud, studiemateriaal, mp3’s en overige producten en materialen berust bij JiskHypnose/Amsterdam Hypnose of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of in gebruik geven aan derden van (delen van) de cursusinhoud, productinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van JiskHypnose/Amsterdam Hypnose of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.

Bedenktijd

7.1 JiskHypnose/Amsterdam Hypnose hanteert op producten, trainingen, opleidingen en evenementen een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 dagen na aanmelding/bestelling, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld per product of dienst. Na deze 14 dagen is het volledige cursusgeld verschuldigd. JiskHypnose/Amsterdam Hypnose biedt cursisten die annuleren na 14 dagen na aanmelding, de mogelijkheid om binnen een jaar alsnog deel te nemen aan de training waarvoor oorspronkelijk is aangemeld. Dit alleen mits de training gegeven wordt dat jaar en er voldoende plaatsen beschikbaar zijn. Is er een aanmelding gedaan voor de gehele opleiding en is de opleiding al van start gegaan, dan is het niet mogelijk om de resterende module(s) te annuleren. Op behandelingen (sessies) is dit herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 In het kader van deze bedenktijd mag de cliënt/cursist, indien voldaan is aan de voorwaarden zoals genoemd onder punt 7.1, wanneer deze het product of de (online) training om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, zijn/haar bestelling/inschrijving binnen 14 dagen na plaatsing annuleren.

7.3 Indien de klant, met inachtneming van de in punt 7.1 genoemde voorwaarden, gebruik maakt van de bedenktijd, dan zal JiskHypnose/Amsterdam Hypnose het reeds betaalde bedrag binnen zestig dagen aan de klant terugbetalen, met aftrek van eventuele gemaakte kosten. JiskHypnose/Amsterdam Hypnose behoudt zich het recht voor te vragen naar de reden van annuleren.

Aansprakelijkheid

JiskHypnose/Amsterdam Hypnose is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van klant en derden, en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen persoonlijke schade (lichamelijk), studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart JiskHypnose/Amsterdam Hypnose tegen alle aanspraken van derden ter zake.

Overmacht

JiskHypnose/Amsterdam Hypnose heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving/aanmelding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat JiskHypnose/Amsterdam Hypnose gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Cookies op onze website

11.1 JiskHypnose/Amsterdam Hypnose gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Twitter en Google om social media-integratie op onze websites mogelijk te maken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser of via het groene icoon linksonder in de hoek, echter kan dit het functioneren van onze website negatief aantasten.